Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции”

съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2020-04-24 14:20:00

Описание:

                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции

  

        Съгласно чл.57, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със Заповед № 49/17.01.2020 год. на Кмета на  Община Разград, обявява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции, ще се извърши на 29.04.2020 г. от 10:30 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.


<-- Обратно към поръчката