Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Дата: 2015-07-06 16:45:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

 

Комисия, назначена със Заповед №860/30.06.2015 г. на кмета на  Община Разград, съобщава, че  отварянето и оповестяването на ценовото предложение поставено в Плик №3 по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР  за ремонт  на ул. „България“ с.Пороище“, ще се извърши на 09.07.2015 г. от 10:00 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

На основание чл.69а, ал.3 изр. второ, уведомяваме, че резултатите от оценяването по другите показатели за оценка са както следва:

 

ТО(техническа оценка) „Петстрой“ ЕООД -15 точки.

 

 

           

09.07.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

 

                                                                                 

                                                                       зам.-кмет:                

                                                                       инж. Л.Цонев


<-- Обратно към поръчката