Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции: 1) Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”; 2) Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3) Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4) Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”

Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-13 от 22.10.2014 г.

Дата: 2014-11-06 15:25:00

Описание:

На 06.11.2014 г. Община Разград е превела сумата от 7 732,80 лв. с вкл. ДДС, представляваща авансово плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-13 от 22.10.2014 г., на основание чл. 6, ал. 1, б. "а" от договора


<-- Обратно към поръчката