Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв.306 град Разград Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв."Лудогорие" град Разград"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор №337/18.09.2015г.

Дата: 2015-12-21 09:50:00

Описание:

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Договор №337/18.09.2015г., страните договарят срок за изпълнение на поръчката – 30.11.2015г., считано от датата на сключване на договора. .

Договорът е изпълнен в срок, в съответствие с Констативен акт за установяване годността за приемане на  строежа от 30.11.2015г., с който се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя, в пълен обем и не е изменян и допълван.

По извлечени данни от първични счетоводни документи, последното плащане по договора е 10.12.2015г., информация за което е подадена в съответствие с предвидения във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград срок. 


<-- Обратно към поръчката