Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.

Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП(отм.)

Дата: 2016-05-25 14:00:00

Описание:

Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.)

   ОТНОСНО:Постъпило искане за разяснение по документация за участие, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“ с факс вх.№122/19.05.2016 г.

 

         Уважаеми/а господине/госпожо,

 

         На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки(отм.), Ви предоставям въпросите и съответните отговори по поставените въпроси:

         По въпрос №1:

В КС-Обр.18.1, позиция №10 е предвидено „Уплътняване на обратния насип с пневм. трамбовка пласт 20 см“ с количество 15071 куб. м.Общия обем на обратна засипка(позиции 7, 8, 9 и 13) е 5128 куб.м.

Моля да  поясните начина на образуване на количеството за уплътняване от 15071 куб. м., дали става въпрос за сгрешено количество или за сгрешена мерна единица и да укажете как да процедираме?

 

         Отговор №1:

              Допусната е явна фактическа грешка при сумиране на количеството, но в процеса на строителството заплащането на СМР /строително монтажните работи/ ще става по действително извършени и измерени количества. Остойностява се в образците така, както е записано в Приложение № 18.1 и Приложение № 18.2.

 

         Въпрос №2:

В КС-Обр.18.2, позиция №10 е предвидено „Уплътняване на обратния насип с пневм. трамбовка пласт 20 см“ с количество 25803 куб. м.Общия обем на обратна засипка(позиции 7, 8, 9 и 13) е 9247 куб.м.

Моля да  поясните начина на образуване на количеството за уплътняване от 25803 куб. м., дали става въпрос за сгрешено количество или за сгрешена мерна единица и да укажете как да процедираме?

 

         Отговор №2:

         Допусната е явна фактическа грешка при сумиране на количеството, но в процеса на строителството заплащането на СМР /строително монтажните работи/ ще става по действително извършени и измерени количества. Остойностява се в образците така, както е записано в Приложение № 18.1 и Приложение № 18.2.


<-- Обратно към поръчката