Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “

Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП

Дата: 2016-05-26 10:55:00

Описание:

РАЗЯСНЕНИЕ

 

 

                   ОТНОСНО: Постъпило писмо по факс с вх. № 125 от 25.05.2016 г. искане за разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “

 

 

              УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 

              На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви предоставям отговор под формата на разяснение на поставения въпрос:

              Въпрос: В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документите може ли да бъде положен печат на един от участниците в обединението?

              Отговор: В чл. 7 от Указ № 612 от 26.08.1965 г. за печатите е регламентирано „право на обикновени печати и щемпели имат всички учреждения, предприятия и организации, представляващи юридическа личност, и техните поделения, което удостоверяват висшестоящите им ведомства и организации или съответният районен съд“. Съгласно чл. 10 „Печатите се полагат върху оригинала на издаваните документи и писма само след подпис на съответните длъжностни лица“. В горепосочения указ липсва правна регламентация, относно наличието или отсъствието на обикновения печат и в какви случаи е задължително неговото ползване.

              Съгласно Определение по ТД 57/2011г. на ОС – Варна – „никъде в разпоредбите на Търговския закон не се поставя изискване за легитимация на търговските дружества да се полага и печат, наред с подписа на представляващия“.

              Полагането или липсата на печат не променя юридически документа, не поражда правни последици и няма обвързваща сила.

              В случаите, в които обединението не разполага със собствен печат, върху документите може да бъде положен печата на един от членовете на обединението, като за целта, в договора за създаване на обединението се посочи, печата на кой от членовете на обединението ще се използва.


<-- Обратно към поръчката