Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.

Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.)

Дата: 2016-05-31 14:00:00

Описание:

Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.)

 

   ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документация за участие, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“ с вх.№128/30.05.2016 г.

 

         Уважаеми/а господине/госпожо,

 

         На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки(отм.), Ви предоставям въпросите и съответните отговори по поставените въпроси:

        

 

По въпрос №1:

Моля да дадете указания относно депото, предвидено за депониране на земни маси и строителни отпадъци, транспортно разстояние до него, както и такси за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

         Отговор №1:

Съгласно чл.9, т.22, пред. II и III  от проекта на договора, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка: „При изпълнение на строителството, изпълнителят се задължава да осигури разделяне на строителните отпадъци /асфалт, трошен камък и др./ от земните маси. Да извозва и депонира излишните земни маси и строителните отпадъци за своя сметка на местата, указани от Възложителя- за чисти земни маси на временно депо, на разстояние до 10 км. от обекта, а за строителни отпадъци на Депо за неопасни отпадъци или указано от Възложителя място, на разстояние до 10 км. от строежа. Таксата за депониране на строителни отпадъци, които Възложителят е указал да се депонират на Депо за неопасни отпадъци, в размер на 2,17 лв./тон, върху които не се дължи ДДС, се възстановява на изпълнителя след представяне на доказателствени документи за депонирането в рамките на непредвидените разходи.“

             

         Въпрос №2:

В приложената към тръжната документация КСС за източна и западна част е предвидена позиция „Превоз строителни отпадъци“. Следва ли в тази позиция да остойностим и работите, свързани с изкопаването и натоварването на отпадъците, тъй като в приложената към тръжната документация КСС не намираме друга позиция, в която да са включени тези дейности?

         Отговор №2:

Съгласно изр.IV от Образец 18 от документацията- Ценова оферта и проекта на договор -  чл.4, ал.2 „Цената включва всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката. Цената включва доставката и превоза на всички материали до строителния обект.“

Въпрос №3:

В приложената към тръжната документация КСС за източна и западна част е предвидена позиция „Обратно засипване с несортиран трошен камък“. Следва ли в тази позиция да остойностим и работите, свързани с закупуването и доставката на несортиран трошен камък, тъй като в приложената към тръжната документация КСС не намираме друга позиция, в която да са включени тези дейности?

Отговор №3:

Съгласно изр.IV от Образец 18 от документацията- Ценова оферта и проекта на договор -  чл.4, ал.2 „Цената включва всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката. Цената включва доставката и превоза на всички материали до строителния обект.“

 

Въпрос №4:

В приложената към тръжната документация КСС за източна и западна част е предвидена позиция „Обратно засипв. със земни маси“. Моля да уточните земните маси за обратен насип трябва ли да бъдат довозени и от къде?

 

Отговор №4:

В Позиция „Обратно засипв. със земни маси“ посочена в КСС за източна и западна част да се имат предвид добитите земни маси от изкопа.

 

Въпрос №5:

В приложената към тръжната документация КСС - ИЗТОЧНА ЧАСТ (зона „Орел 1 изток“, зона „Орел 1 средна“, зона „Орел 2”, зона „Орел 3”) позиция „Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4 см……………“ е посочена с ед. мярка куб.м. В КСС – ЗАПАДНА ЧАСТ (зона „Орел 1 запад“, зона „Висока“) аналогичната позиция е с ед. мярка тон. Моля за уточнение относно единичната мярка на тази позиция?

 

Отговор №5:

Мерната единица е „м3“.

 

 

Въпрос №6:

В приложената към тръжната документация КСС за източна и западна част е предвидена позиция „Уплътнявяне на обратния насип с пневм. трамбовка пласт 20см“, чийто обем значително надвишава обема на обратния насип сумарно. Моля за уточнение относно обема, показан в тази позиция?

 

Отговор №6:

Мерната единица е „м3“.

Допусната е явна фактическа грешка при сумиране на количеството, но в процеса на строителството заплащането на СМР /строително монтажните работи/ ще става по действително извършени и измерени количества. Остойностява се в образците така, както е записано в Приложение № 18.1 и Приложение № 18.2.

 

 


<-- Обратно към поръчката