Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(отм.)

Дата: 2016-07-18 11:10:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(отм.)

 

 

Комисия, назначена със Заповед № 671/07.06.2016 г.. на кмета на  Община Разград  съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовото предложение поставено в Плик №3 по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“, ще се извърши на 21.07.2016 г. от 11:30 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

На основание чл.69а, ал.3 изр. второ от Закона за обществените поръчки(отм.), уведомяваме, че резултатите от оценяването по другите показатели за оценка са както следва:

Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката/показател Т „Работна програма за изпълнение на строителството“  за:

 

УчастникКИД ПЛЮС” ЕООД -50 т.

Участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД -50 т.

Участник „БАЛКАНСКИ” ООД -50 т.

Участник „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД -50 т.

Участник ДЗЗД „ВОДОПРОВОДИ СЕВЕР 2016” -100 т.

Участник „ВАЛМЕКС” ЕООД-50 т.

 

На основание чл. 69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки(отм.) и възприетата методика за оценка към документацията на обществената поръчка, участниците „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД  и ДЗЗД „СИК-РАЗГРАД” са предложени  за отстраняване.


<-- Обратно към поръчката