Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ППЗОП)

Дата: 2017-08-02 11:00:00

Описание:

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ППЗОП)

от 02.08.2017 г.

 

Комисия, назначена със Заповед № 436/03.05.2017 г. на д-р Валентин Василев - кмет на община Разград  съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в  процедура  за избор на изпълнител чрез „открита процедура“ с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ и 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“, ще се извърши на 09.08.2017 г. от 10:30 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

На отварянето на ценовите предложения, могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

 


Документи
22182017021108_Uvedomlenie za otvarjane na zeni.pdf

<-- Обратно към поръчката