Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на рекламен трансперант и изработване на дипляни, свързани с информираност и публичност по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-09 15:00:00
№ 20150212vLQC40914

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на мерките за публичност и информираност при реализацията на  проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие”, съфинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен период”, в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките по информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Регионално развитие”.Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, включват следните мерки:

1. Публикации в медиите 

Публикации в местната/регионалната печатна преса относно стартирането и завършването на дейностите по изпълнение на проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие”, чрез които обществеността да бъде информирана за започването на дейностите по реализиране на договора за безвъзмездна финансова помощ, за партньорството между Европейския съюз и бенефициента, както и за резултати и срокове за изпълнение. Броят на публикациите е 2. 

2. Организиране на пресконференции 

Изпълнителят трябва да организира 2 /две/ информационни пресконференции: встъпителна пресконференция за оповестяване стартирането на проекта и заключителна пресконференция за отчитане на дейностите, предвидени за изпълнение.  За провеждане на  пресконференциите трябва да бъдат осигурени  информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 20 участници). 

3. Изработване на транспарант, 2,00м х 0,80м, винил 

Необходимо е изработването и монтирането на транспарант с размери 2,00м х 0,80м. Отпечатаните върху транспаранта текстове и изображенията трябва да бъдат поставени/монтирани върху стабилни пространствени съоръжения, изпълнени от винил с унифицирана форма. Размерът на транспаранта е 2,00м х 0,80м. 

4. Изработване на дипляна за резултатите от проекта  (А 4  с две сгъвки, пълноцветен печат)

С оглед по-голямо  популяризиране до по-широк кръг аудитория, се предвижда да се изработят 300 броя рекламни материали – дипляни.ПубликацияДата
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за извършване на мерки за публичност и информираност № BG161PO001/5-02/2012/007-U-9 от 19.05.2014 г. 2015-02-09 16:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор за извършване на мерки за публичност и информираност № BG161PO001/5-02/2012/007-U-9 от 19.05.2014 г. 2015-02-09 16:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ № BG161PO001/5-02/2012/007-U-9 ОТ 19.05.2014 г. 2015-02-13 11:50:00

<-- Обратно към поръчки