Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Извършване на строително-монтажни работи, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт междублокови пространства в кв. 67 и 69 гр. Разград, включващ ремонт на обслужващи улици и асфалтови паркинги“ и Обособена позиция № 2 „Текущо възникнали ремонти на улици и асфалтови паркинги в гр. Разград и населените места на община Разград“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-09 10:45:00
№ 20150408OLIM666704

Описание:

Поръчката обхваща извършване на строително-монтажни работи, по обособени позиции, както следва:            1) Ремонт междублокови пространства в кв. 67 и 69 гр. Разград, включващ ремонт на обслужващи  улици и асфалтови паркинги;

    Обособена позиция 1 обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в междублоковите пространства в кв. 67 и 69 в гр. Разград

Квартал 67 обхваща пространството между ул."Н.Й.Вапцаров"; ул."Стефан Караджа"; ул."Иван Вазов" и бул."България";

Квартал 69 обхваща пространството между ул."Св.Св.Кирил и Методий"; ул."Иван Вазов" и бул."България";

            Работи, предвидени за изпълнение: изрязване и фрезоване на компрометирани участъци от асфалтовите настилки; трошенокаменна настилка; обработка на пукнатини; доставка, превоз, полагане и уплътняване  на асфалтови смеси за кърпежи, профилиране и преасфалтиране/ вкл.битумен разлив/; повдигане на ревизионни шахти и улични оттоци; превоз на излишни земни маси и строителни отпадъци.

            2) Текущо възникнали  ремонти на улици и асфалтови паркинги в гр. Разград и населените места  на община Разград.

Обособена позиция 2  обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт на улици и асфалтови паркинги, разположени в населените места на територията на община Разград, както следва :

       -  гр. Разград – улици извън уличните участъци предвидените за ремонт с кредитни средства на Община Разград, асфалтов паркинг по ул. „Бели Лом“ в участъка от  общински пазар до ул. ”Хан Крум”, други асфалтови паркинги съобразно възникнала необходимост;

- всички села на територията на общината: Балкански, Благоево, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Побит камък, Пороище, Радинград, Раковски, Ясеновец, Ушинци, Недоклан, Черковна, Гецово, Стражец, Топчии, Просторно и Островче.

Видове работи: изкопни и насипни работи свързани с предмета на поръчката;

демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици; трошенокаменна основа ; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки; доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки/вкл.битумен разлив/; бетонови работи, свързани с изпълнението на поръчката; обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги  и  отводнителни съоръжения; повдигане/сваляне на РШ и УО; натоварване и извозване на строителните отпадъци; временна организация на движението при изпълнение на строително-монтажните работи; и други възникнали по технологични причини в хода на изпълнение на поръчката.

       Участъците за извършване на строително-монтажни работи, както и начинът за извършване  на ремонта, ще се определят от Възложителя съобразно текущо възникналите потребности и  съобразно финансовите ресурси на Възложителя.  

 


Документи
05312015091304_SMR_ulici_mejdublokovi.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2015-06-09 10:50:00
Решение ЗОП-№19 от 16.06.20015 г. за класиране 2015-06-16 14:40:00
Протоколи от работата на комисия назначена със Заповед №665 от 18.05.2015 г. и писмо до възложителя 2015-06-16 14:40:00
Информация за освобождаване на гаранции за участие 2015-07-03 14:40:00
Информация за датата и и основанието за приключване на договор №221/02.07.2015 г. 2015-10-30 14:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №222/02.07.2015 Г. 2016-03-18 17:00:00
Договор № 221 От дата: 2015-07-02 2015-07-02 16:40:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2015-07-02 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2015-07-02 2015-11-02 00:00:00
Договор № 222 От дата: 2015-07-02 2015-07-02 16:40:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-07-02 2016-03-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки