Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-05 17:34:08
№ 20150505hkOH734279

Описание: Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост, при който са  заложени както преодоляването на вътрешнообщинските различия в областта на социално-икономическото развитие в района, така и на междуобщински различия с останалите общини в областта в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В него следва да намерят място постановките за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС. В ОУП на Община Разград следва да залегнат принципите на приемственост, гъвкавост и далновидност. Същевременно неговите решения трябва да са отражение на съвременните тенденции на развитие за намаляване на ресурсната зависимост, за оползотворяване на собствените потенциали, за запазване климатичните характеристики и устойчиво развитие на територията. Той трябва да предложи решения, в които по най-добрия начин да бъде реализиран наличния потенциал на Общината и да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината.Документи
39532015051705_Za publikuvane.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 03.06.2015 г. 2015-06-15 14:00:00
Съобщение на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти 2015-06-29 16:30:00
Протокол № 2 от 29.06.2015 г. 2015-07-22 16:00:00
Протокол № 3 от 02.07.2015 г. 2015-07-22 16:05:00
Протокол № 4 от 16.07.2015 г. 2015-07-22 16:15:00
Решение за класиране 2015-07-22 16:20:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2015-08-11 16:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-09-07 13:10:00
Договор № 274 От дата: 2015-08-21 2015-09-02 14:00:00
Плащане по договор №: 274 От дата: 2015-08-21 2016-01-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки