Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-18 14:33:44
№ 20150518OJFg776975

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на ул."България" с.Пороище.

Улица „България”  започва от западния край на с.Пороище и е със значителен наклон. По нея се отичат водни количества от  голям водосборен район.

През 2014 г. при поройни дъждове  голямото водно количество изравя асфалтовата и част от трошенокаменната настилка по улицата. Непосредствено след това за да се възстанови проходимостта на улицата е извършено почистване и направа на трошенокаменна настилка.

Настоящата поръчка  обхваща участъка от началото на улицата в западния край на с.Пороище  при имот с административен № 35  до имот с административен  № 65 , с ориентировъчна дължина 430 метра.  Предвижда се изпълнение на бетонова улична настилка и бетонова подпорна стена с височина до 1,00 м. над нивото на прилежащия терен за ограничаване    на водните количество, стичащи се по улицата, заедно с бетонова облицовка на канавката пред подпорната стена. За подпорната стена е налично  конструктивно становище с указания  за изпълнение.Видове работи, предвидени за изпълнение: Разбиване на бетон, изкопни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи за подпорна стена;Изпълнение на пълнеж от трошен камък за възстановяване  на основата и профилиране, вкл.превоз и уплътняване; армирана бетонова настилка с дилатационни фуги за пътното платно; Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат  за договорени за изпълнение.


Документи
35422015181405_Poroiste.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-05-19 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2015-07-06 16:45:00
Решение №ЗОП-22 от 14.07.2015 г. за класиране 2015-07-14 11:00:00
Протоколи от работата на комисията №1 от 30.06.2015 г., №2 от 03.07.015 г. и №3 от 09.07.2015 г. 2015-07-14 11:00:00
Информация за датата и и основанието за приключване на договор №253/04.08.2015 г. 2015-11-02 11:10:00
Договор № 253 От дата: 2015-08-04 2015-08-04 09:35:00
Плащане по договор №: 253 От дата: 2015-08-04 2015-11-12 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“ 2015-08-05 14:00:00

<-- Обратно към поръчки