Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински принадлежности за потребностите на община Разград и нейните подразделения, включени в обособени позиции"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-09 15:10:00
№ 20160209iehg1458102

Описание:

Предметът на настоящата поръчка чрез открита процедура обхваща изпълнение на периодични доставки по предварителни заявки на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и различни домакински принадлежности, включени и описани в 5 /пет/ обособени позиции, като описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции и включените във всяка обособена позиция артикули, се съдържа в документ «Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции на основание чл.28, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/» - Том II от документацията на обществената поръчка, както и в техническата спецификация. Доставките ще се извършват периодично по предварителни писмени заявки на възложителя по местонахождението на обектите, включени в поръчката и описани в "Списък на обектите" - приложение към проекта на договор.

Поръчката се разделя на обособени позиции в съответствие с разпоредбата на чл.16г, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - Когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по ал.1 /списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания/, възложителят е длъжен да я отдели в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

По смисъла на изложеното по – горе, предмета на обществената поръчка се разделя на 5 /пет/ обособени позиции, като обособени позиции 1, 2, 4 и 5 възложителят запазва за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както следва:

1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ“

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ Е ЗАПАЗЕНА ЗА УЧАСТИЕ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНИ ГРИЖИ“

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ Е ЗАПАЗЕНА ЗА УЧАСТИЕ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „МЕТЛИ И ЧЕТКИ И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕПАРАТИ ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ“;

4.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ДОМАКИНСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ Е ЗАПАЗЕНА ЗА УЧАСТИЕ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

5.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „ПЛИКОВЕ ЗА СМЕТ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И ЧАНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА АМБАЛАЖ“

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ Е ЗАПАЗЕНА ЗА УЧАСТИЕ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Документи
18472016121002_Dostavka Higienni 2016.rar

ПубликацияДата
Прекратяване 2016-02-26 18:30:00

<-- Обратно към поръчки