Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:05:00
№ 20160413pxWU1504079

Описание:

С реализиране на проекта ще се предотвратят честите аварии в част от ж.к.„Орел” и свързаното с тях периодично разкопаване на улиците в част от ж.к.„Орел”. Ще се осигури и снабдяване на населението с адекватно количество и качество питейна вода в част от ж.к.„Орел”, както и ще се намалят загубите на вода от честите аварии и скрити течове по водопроводите в част от ж.к.„Орел”.

Ж.к.”Орел” е разположен в най-южната част на гр.Разград, източно от ул.”Добровска” и южно от улици „Борис Йончев” и „Никола Пенев”. Застрояването в комплекса се състои от жилищни блокове с височина на застрояване от 4 до 8 етажа, гаражи, обществени и обслужващи сгради ниско застрояване до 2 етажа (търговски обекти, детски градини, училище). Денивелацията на ж.к.”Орел” е 54м.

Територията на жилищния квартал е благоустроена. На територията на квартала има следната подземна инфраструктура: водопроводи; канализация; газопроводи; топлопроводи; ел.кабели; кабелни канали с монтирани в тях телефонни и оптични кабели.

На територията на ж.к.”Орел” е обособена водоснабдителна зона „Орел 1”. Зоната се захранва с вода от НВ „Големия юг”. Няма резервно захранване. Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Водопроводната мрежа е изградена изцяло от етернитови тръби DN 80-200 мм, а СВО са изпълнени от поцинковани и полиетиленови тръби. В по-голямата си част зоната е сключена, но поради многобройните аварии е разделена на под-зони чрез затворени спирателни кранове. На входа на най-ниско разположената под-зона е изградена шахта с редуцир вентил. Водопроводите са амортизирани, което често води до скрити аварии и загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на водоподаването и до нарушаване на асфалтовата настилка. Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода.

Северно от зона „Орел 1” са обособени водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоните се захранват с вода от зона „Орел 1”. Имат изградени зонови шахти с водомер, редуцир вентил и спирателна арматура.

Западно от зона „Орел 1” е обособена водоснабдителна зона „Висока”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоната се захранва с вода от НВ „4 000 m3”.

Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура.

Проектната разработка включва реконструкция на част от водопроводната мрежа, площадковите водопроводи и СВО във водоснабдителна зона „Орел 1. По улиците, разделящи водоснабдителни зони „Орел 1”, „Орел 2”, „Орел 3” и „Висока” има дублиращи водопроводи от съседни зони, които също са предвидени за реконструкция. Подробно описание на улиците, включени в обхвата на зоните, е дадено в обяснителната записка на одобрения инвестиционен проект, неразделна част от настоящата техническа спецификация.

С реализацията на настоящия проект ще се постигне оформяне на водоснабдителна зона „Орел 1” съгласно идейния проект, като се запазват съществуващите водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Същевременно зона „Орел 1” се разделя на три зони: „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна” и „Орел 1 изток”. С обособяването на тези три зони се оптимизира налягането в кв.”Орел”.

Водоподаването към зони „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна”, „Орел 1 изток”, „Орел 2” и „Орел 3”, се запазва от НВ „Големия юг”. На вход на зона „Орел 1 запад” се запазва изградената водомерна шахта „Орел”, като монтираният в шахтата водомер измерва подадените водни количества за всички зони.

Подробно описание на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за реконструкция на водопроводи в жк Орел, гр. Разград във фаза „Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна част от Техническата спецификация.


Документи
09152016282104_SMR.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-05-03 11:05:00
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП(отм.) 2016-05-25 14:00:00
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП(отм.) 2016-05-25 14:10:00
Решение за изменение 2016-05-25 17:15:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.) 2016-05-31 14:00:00
Решение за изменение 2016-05-31 15:35:00
Протокол №1 от заседание на комисия 2016-07-05 14:00:00
Протокол №2 от заседание на комисия 2016-07-05 14:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(отм.) 2016-07-18 11:10:00
Протокол №1 от 07.06.2016г. 2016-07-27 16:25:00
протокол №2 от 13.06.2016г. 2016-07-27 16:25:00
Протокол №3 от 15.07.2016г. 2016-07-27 16:25:00
Протокол №4 от 15.07.2016г. 2016-07-27 16:25:00
Протокол №5 от 21.07.2016г. 2016-07-27 16:25:00
Решение ЗОП № 29 от 27.07.2016г. 2016-07-27 16:30:00
Договор №271/25.10.2016 г. с приложения към него 2016-11-08 17:30:00
Обявление за приключване на договор 271 2018-07-25 11:30:00

<-- Обратно към поръчки