Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-21 09:50:00
№ 20170201vuNl1960169

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да осигури външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипите за управление на 2 (два) проекта на Община Разград, финансирани в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Решение № ЗОП-5/10.03.2017 г. на кмета на Община Разград и Обявление за поръчка са публикувани в РОП и в Профила на купувача на Община Разград на 13.03.2017 г.

Документацията за обществена поръчка е публикувана на Профила на купувача на 15.03.2017 г.


Документи
52162017131603_Rechenie ZOP-5-10-03-17.pdf
52292017131603_Objavlenie Ekipi.pdf
16302017151803_za objavjavane.rar

ПубликацияДата
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2017-02-21 10:00:00
Информация за публикувана документация на Профила на купувача 2017-03-15 17:30:00
Окончателно становище под номер КСИ-22/23.03.2017 г. на Агенцията по обществени поръчки 2017-03-24 18:45:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №ЗОП-6/24.03.2017 г. 2017-03-27 13:20:00
Методика за комплексна оценка на офертите 2017-03-29 10:35:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ППЗОП) 2017-08-02 11:00:00
Протокол №1 от заседание на комисията 2017-08-10 17:25:00
Протокол №3 от заседание на комисията 2017-08-10 17:25:00
Протокол №2 от заседание на комисията 2017-08-10 17:25:00
Доклад от работата на комисията от 09.08.2017 г. 2017-08-10 17:25:00
Решение за определяне на изпълнител №ЗОП-42/10.08.2017 г. 2017-08-10 17:25:00
Обявление за възложена поръчка по ОП№1 и №2 2017-11-13 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-19 17:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 17:15:00
Договор № ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.023-0001-C02-U-02 От дата: 2017-11-03 2017-11-13 14:20:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-01 От дата: 2017-11-03 2017-11-13 15:00:00

<-- Обратно към поръчки