Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет „Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания за управление на отпадъците на регион Разград и подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-02-21 12:15:22
№ 20170217QWGE1983709

Описание:

На 21 октомври 2016 г. община Разград получи покана за предоставяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана по линия на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. Ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Регионите, за които е идентифицирана необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение на НПУО.

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по Процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %

Община Разград, в качеството си на директен бенефициент по комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, има намерение да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ. Общината има натрупан опит по отношение на изпълнение на проекти с европейско финансиране.

Общината депонира битовите си отпадъци на регионално депо, съответстващо на нормативните изисквания, с действащо Комплексно разрешително, но няма система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за преработването им, както и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци каквито са изискванията на националното законодателство в областта на управление на отпадъци. Ето защо общината ще се възползва от възможностите на ОПОС 2014-2020 г., като по този начин общината ще подобри йерархията на управление на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.


Документи
22252017211202_Dokumentaciq.doc
38452017221202_Reshenie.pdf
38562017221202_Obiavlenie.pdf

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 180, ал. 1 от ЗОП 2017-03-08 17:25:00
Протокол № 1 от 14.03.2017 г. 2017-03-27 17:20:00
Протокол № 2 от 27.03.2017 г. 2017-03-27 17:25:00
Решение № ЗОП-8 от 27.03.2017 г. 2017-03-27 17:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-04-24 11:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-04-24 17:10:00
Договор № 98 От дата: 2017-04-18 2017-04-24 11:50:00

<-- Обратно към поръчки