Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет „Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград по 2 (две) обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-08-17 14:45:00
№ 20170815FMEu2367603

Описание:

обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г“

обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“


                                                                                    ДО

                                                                                „ВЕРТБАУ БЪЛГАРИЯ“ ООД

ГР. БУРГАС, 8000

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК” БЛ. 427А,

ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 19

   

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

  В качеството Ви на лице представляващо участник, в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград  по 2 (две) обособени позиции”, с писмо с изх. № АО-05-03-7512-4/04.12.2018 г., Ви е изпратено Решение № ЗОП–79 от 04.12.2018 г. на кмета на Община Разград за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“.

Решението е изпратено съгласно изискванията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл. 427А, вх. 1, ет. 5, ап. 19.

На 06, 07 и 10.12.2018 г. куриер на фирма „Еконт Експрес“ ООД е посетил адреса, но не е успял да Ви достави горепосоченото решение, поради отсъствието Ви. Никой не е отговарял и на посочения в офертата Ви телефон за контакт.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме, че Решение № ЗОП–79 от 04.12.2018 г. на кмета на Община Разград за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград  по 2 (две) обособени позиции” за обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“се счита за връчено на участника „ВЕРТБАУ БЪЛГАРИЯ“ ООД, на 11.12.2018 г.


Документи
47372017171408_Reshenie.pdf
47452017171408_Obiavlenie.pdf
00472017171508_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 15.09.2017 г. 2018-07-26 17:30:00
Протокол № 2 от 04.12.2017 г. 2018-07-26 17:30:00
Протокол № 3 от 29.06.2018 г. 2018-07-26 17:30:00
Протокол № 4 от 26.07.2017 г. 2018-07-26 17:30:00
Решение № ЗОП-42 от 26.07.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-07-26 17:30:00
Протокол № 5 от 22.11.2018 г. 2018-12-05 17:00:00
Протокол № 6 от 03.12.2018 г. 2018-12-05 17:05:00
Решение № ЗОП-79 от 04.12.2018 г. 2018-12-05 17:10:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-12-11 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-22 10:05:00
Допълнително споразумение 2019-03-15 11:30:00
Договор № АО-01-14-217 От дата: 2018-10-03 2019-01-22 10:10:00
Договор № 8 От дата: 2019-01-17 2019-01-22 10:15:00

<-- Обратно към поръчки