Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Упражняване на строителен надзор на обекти в гр. Разград - ЦОП, ДЦДУ И ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ, по Проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-28 12:11:27
№ 20180226VgKd2686830

Описание:

Упражняване  на  строителен  надзор  по  време  на  строителството,  съгласно  ЗУТ  и подзаконовата нормативна уредба уреждаща предмета на поръчката, както следва: Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа; Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР; Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи; Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания; Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение; Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; Контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Правилно водене на Заповедната книга на строежа; Изготвяне на Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;Изготвяне на Технически паспорти на строежите, съгласно чл. 176а и 176б от ЗУТ.


Документи
19472018281202_dokumentacia.rar
20002018281202_Obiavlenie.pdf
20062018281202_Reshenie.pdf

ПубликацияДата
Протоколи №1, №2, №3 и №4 2018-07-03 15:50:00
Доклад от работата на комисията 2018-07-03 15:50:00
Решение № ЗОП-32 от 03.07.2018г. 2018-07-03 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-31 12:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-08 16:25:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-U-04 От дата: 2018-08-20 2018-08-31 12:00:00

<-- Обратно към поръчки