Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция на ул. „Странджа“ гр. Разград и прилежащите кръстовища в град Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-20 14:31:20
№ 20180724nJTC2946328

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство на обект: „Реконструкция на ул. „Странджа“ гр.Разград  и прилежащите кръстовища в град Разград“.

 Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45233252 – Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици.

Основните цели на настоящата обществена поръчка са възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на улицата чрез комплект от мероприятия, което включва:

1. Постигане на технически елементи, отговарящи на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 20.02.2018 г., попр., бр. 15 от 16.02.2018 г.

2.Гарантиране на носимоспособността на настилката;

3. Гарантиране равността на настилката;

4. Гарантиране на ефективното отводняване на улиците;

5.Ремонт на тротоарите;

6.Изграждане на елементи за достъпна среда в съответствие с Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително на хора с увреждания.

Улицата която ще се ремонтира е главна улица IV клас от първостепенната улична мрежа. Съгласно Закона за устройство на територията, глава осма, Раздел I, чл.137, т.3, буква „а и съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи чл.6, [1], буква „а“, т.2., строежът е ТРЕТА категория.


Документи
40152018201408_R-S.pdf
40212018201408_OB-S.pdf
40412018201408_Otkrita S.zip

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2019-02-22 15:05:00
Протокол 1 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 2 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 3 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 4 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 5 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 6 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Протокол 7 от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Доклад от работата на комисията 2019-03-14 16:30:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-03-14 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-07 13:30:00
Договор №85 от 30.04.2019 г. 2019-05-07 14:05:00
Обявление за приключен договор №85/2019 2020-02-04 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-02-18 16:55:00
Договор № Договор 85 От дата: 2019-04-30 2019-05-07 13:35:00

<-- Обратно към поръчки