Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-20 13:52:23
№ 20180808pCyM2999208

Описание:

Поръчката има за цел да се осигури нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища през два зимни експлоатационни сезона, както и достъп до населените места от общината, и се изпълнява при спазване на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, действащите технически правила и норми, указанията и инструкциите на НАПИ  и приложимата законова уредба.

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

1.             Изпълнителят на поръчката извършва следните дейности:

-        Подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане за всеки от двата експлоатационни сезона, технически прегледи на машините и съоръжения, осигуряване на необходимите материали и др.;

-        Поддържане на специализираната техника за изпълнение на поръчката за своя сметка в добро техническо състояние за целия период на изпълнение на поръчката;

-        Денонощно дежурство на хора и техника през експлоатационните сезони;

-        Осигуряване на данни и прогнози за метеорологичната обстановка с оглед осигуряване организация за изпълнение на поръчката;

-        Осигуряване на опорен пункт/ове/ за изпълнение на поръчката;

-        Събиране и предаване за своя сметка на информация за състоянието на пътната мрежа през експлоатационния сезон; подаване на информация на дежурните от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

-        Снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане;

-        Разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания;

-        Отстраняване на уплътнени  снежни и снежно-ледени пластове, поледица и снежна каша;

-        Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: доставка и разпръскване на минерални материали и химични вещества;

-        Пресичане на снежни валове върху банкета за осигуряване на нормално оттичане на водата от пътното платно;

-        Спиране и отклоняване на движението при бедствия и аварии през зимния сезон;

-        Извличане на закъсали превозни средства;

-        Снегозащита на пътищата и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;

-        И всички предвидени в Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

2. Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват от Изпълнителя в съответствие с одобрените от Възложителя и ежегодно актуализирани оперативни планове за зимно поддържане, включително за действие при утежнени зимни условия и при обилни снеговалежи. Изсичане на храсти, други работи по банкетите и в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания може да се извършат и преди настъпването на експлоатационния сезон.


Документи
56472018201308_Reshenie Z.pdf
56582018201308_Objavlenie Z.pdf
02542018201408_ZIMNO2018-2020.zip

ПубликацияДата
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2018-09-20 17:15:00
Протокол №1 от 20.09.2018 2018-10-01 15:20:00
Протокол №2 от 26.09.2018 2018-10-01 15:20:00
Доклад от 28.09.2018 г. 2018-10-01 15:25:00
Писмо до възложителя 2018-10-01 15:25:00
Решение за определяне на изпълнител 2018-10-01 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-02 10:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-05-12 17:00:00
Договор № Договор №АО-01-14-232 От дата: 2018-10-19 2018-11-02 10:45:00

<-- Обратно към поръчки