Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-19 17:06:32
№ 20190815xcmI3731847

Описание:

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

Документацията на обществената поръчка може да бъде изтеглена от следния линк 


Документи
10572019191708_Reshenie.pdf
11042019191708_Obiavlenie.pdf

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 2019-09-12 17:25:00
Протокол № 1 от 20.09.2019 г. 2019-12-09 18:45:00
Протокол № 2 от 28.10.2019 г. 2019-12-09 18:50:00
Протокол № 3 от 12.11.2019 г. 2019-12-09 18:55:00
Протокол № 4 от 19.11.2019 г. 2019-12-09 19:00:00
Протокол № 5 от 20.11.2019 г. 2019-12-09 19:05:00
Протокол № 6 от 21.11.2019 г. 2019-12-09 19:10:00
Протокол № 7 от 29.11.2019 г. 2019-12-09 19:15:00
Протокол № 8 от 05.12.2019 г. 2019-12-09 19:20:00
Доклад 2019-12-09 19:25:00
Решение № ЗОП-68 от 09.12.2019 г. 2019-12-09 19:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-22 13:20:00
Обявление за изменение или допълнителна информация 2022-05-20 17:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-05-20 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0003-C02-S-05 От дата: 2020-01-20 2020-01-22 13:25:00

<-- Обратно към поръчки