Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Експлоатация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-17 11:30:00
№ 20200610FJKH4289103

Описание:

Предметът на поръчката обхваща експлоатация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян. Експлоатацията и поддръжката на регионално депо за неопасни отпадъци следва да се осъществи при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и условията на Комплексното разрешително №248-НО/2008 на МОСВ. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
29252020171806_dokumentaciya.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2020-07-22 15:35:00
Протоколи от работата на комисията 2020-07-28 15:15:00
Решение за избор на изпълнител 2020-07-28 15:20:00
Доклад 2020-07-28 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-10 17:25:00
Договор № 206 От дата: 2020-07-31 2020-08-10 17:05:00

<-- Обратно към поръчки