Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Изпълнение на СМР за ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ - до депо за ТБО"

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени от участниците в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясен

Дата: 2016-06-02 10:25:00

Описание:

 Съгласно чл.69“а“, ал.3 от Закона за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., отм.ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП /ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със Заповед №625/25.05.2016 г. на кмета на  Община Разград, съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, поставени в Плик №3 по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за  ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ -  до депо за ТБО“, ще се извърши на 07.06.2016 г. от 10:00 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

             На основание чл.69а, ал.3 изр. Второ от Закона за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., отм.ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП /ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ уведомяваме, че резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка са както следва:

 

ТО(техническа оценка)  „Пътно строителство“ АД-5 точки.

 

ТО(техническа оценка) „Строймонтаж“ ЕАД- 2 точки.


<-- Обратно към поръчката