Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Изпълнение на СМР за ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ - до депо за ТБО"

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Дата: 2016-06-28 14:50:00

Описание:

          На основание чл.62, ал.1, т.2  от Закона за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., отм.ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки  /ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ на 28.06.2016г. са освободени банкови  гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за  ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ -  до депо за ТБО“, представени от  участниците "СТРОЙМОНТАЖ" ЕАД и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД. 


<-- Обратно към поръчката