Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград"

Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП /отм./ за отваряне на ценови оферти

Дата: 2016-07-28 09:25:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ДАТА, ЧАС  И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград“

 

на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП отм./

 

 

 

 

            На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП отм.) комисията, назначена със Заповед № 678 от 08.06.2016 г. на кмета на Община Разград да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП /отм./ обявява, че отварянето и оповестяването на ценовата оферта на единствения подал оферта и допуснат до участие участник, поставена в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП /отм./ с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград“ ще се състои на 03.08.2016 г. от 10:00 ч., в Зала № 102 на административна сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

            Предвид на това, че критерият за оценка е „икономически най – изгодна оферта“ и в съответствие с разпоредбата на чл.69а, ал.3, изр.второ от ЗОП /отм./, резултатите от оценяването на единствената подадена и допусната до участие оферта на участник „А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София по другите показатели за оценка / Технически показатели с относителна тежест в комплексната оценка -  „Работна програма“ и „Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за смесени битови отпадъци“/, е както следва:

           

Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката по показател „Работна програма“ – 100 т., в това число

Ø  По Елемент „Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката /Р1/“ – 40 т.

Ø  По Елемент „Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление /Р2/“ – 30 т.

Ø  По Елемент „Графици за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване /Р3/“ - 30 т.

 

Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката по показател „Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за смесени битови отпадъци“ – 100 т.


<-- Обратно към поръчката